การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา

  • เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี