โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2019

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 1 0
2019 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคพืชแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 เครื่องรับซื้อแบบคัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 1 0
2019 การพัฒนาระบบจำแนกใบสมุนไพรพื้นบ้านแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0