โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2020

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 2 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงและการยืดตัวต้นทุนต่ำสำหรับวัสดุใยสังเคราะห์ตรวจวัดด้วยระบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการขยะเชิงกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 2 0 0
2020 ตู้อบปลาพลังงานผสม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 ที่จอดรถจักรยานปลอดภัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งและการประเมินค่าสีของสมุนไพรที่อบแห้งภายในตู้อบแห้งด้วยการประมาลผลภาพและการเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 รถจักรยานสามล้อปั่นถีบไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การตลาดด้านสมุนไพรสำหรับเกษตรกร มีระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระบบ Digital Economy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0