การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งและการประเมินค่าสีของสมุนไพรที่อบแห้งภายในตู้อบแห้งด้วยการประมาลผลภาพและการเรียนรู้เชิงลึก