โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2012 อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 A Switched Capacitor Dickson Charge Pumps for High-Voltage High Power Applications. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 5 39 0 0
2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 38 0 0
2012 A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0