โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 12 0 0
2015 การพัฒนาระบบอัดประจุพลังงานชนิดแรงดันตกคร่อมต่ำแบบเชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชนิดแผงเซลสุริยะแบบโรงเดี่ยว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 4 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในการสร้างสื่อแผ่นพับดิจิทัล สำหรับประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสร้างสื่อการเรียนรู้ทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2015 การจัดการรถรับส่งพนักงานเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำสุดโดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การศึกษาการไหลกำลังไฟฟ้าที่ มก. ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ระบบไฟฟ้าของ มก.ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลกระทบของการเกิดไฟฟ้าดับและแนวทางในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การควบคุมความเป็นกรดด่างด้วยการควบคุมไม่เชิงเส้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2015 การวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมสายการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0