โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2016

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 3 0 0
2016 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับการฆ่าเชื้อโดยพัลส์สนามไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงบิดเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวสามเฟสในการใช้งานเป็นช่วงเวลาสั้นผ่านตัวขับเปลี่ยนความเร็วได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 การพัฒนากล่องส่งงานอัจฉริยะด้วยราสเบอร์รี่พาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประมาณค่าช่องสัญญาณที่ไม่มีการช่วยเหลือจากสัญลักษณ์นำร่องในการสื่อสารแบบร่วมมือกัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การศึกษาการควบคุมการไหลของแก๊สชีวภาพ ด้วยอัลกอริทึมแปรเปลี่ยนได้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0