โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2011 ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การประยุกต์เทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0