โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2017

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 8 0 0
2017 การวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในทศวรรษหน้า เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 8 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องสีข้าวอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายปริมาณสารไลโคปีนในฟักข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลสำหรับระบบผลิตหัวอ่านฮาร์ดิสก์อัตโนมัติรุ่นที่ 1 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0