การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการขยะเชิงกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร