การพัฒนากล้องดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี