โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 0 0 0
2011 การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ระบบการตลาดสัตว์น้ำจืด ณ ตลาดไท กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากเพรียงเรือที่พบในป่าชายเลนแถบตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 6 12 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2011 โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศอุทกวิทยา บริเวณปากแม่น้ำของพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 6 0 0
2011 โครงการวิเคราะห์สภาวะการประมงและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2011 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0