โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 11 1 0
2018 ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 7 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์สถานภาพแหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตขั้นต้นของอ่างเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงตามเวลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Socio-economic and Quality of Life of Fishery Communities around Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0