โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การวิเคราะห์พื้นที่ทำประมงอวนลากในพื้นที่อ่าวไทย (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยและออกแบบกระชังต้นแบบสำหรับเกษตรกร รวมถึงระบบอนุบาลปลาช่อนทะเล และการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมในการกระจายผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำภายหลังการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การวิจัยระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยระบบการแปรรูปปลาสลิดตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หัวหน้าโครงการย่อย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยขีดความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่โครงการ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0