การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์