โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 2 0 0
2014 กลยุทธ์การบริหารจัดการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สมดุลนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านประโยชน์ทางการประมง: กรณีศึกษาชุมชนประมงจังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยา การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการวิเคราะห์การอภิบาลการประมงและบทบาทของกระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์พลวัตรประชากร นิเวศวิทยาการกินอาหาร และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์แนวทางจัดการประมงร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรหมึกอย่างเหมาะสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2014 การเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า (Portunus pelagicus) ในแหล่งประมงปูม้าพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2014 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ 7401) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2014 การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นผิวทะเลในบริเวณอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 การสำรวจความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0