โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2016 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงบริเวณจังหวัดตราด ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 11 0 0
2016 การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดินสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 Coastal area Capability enhancement in Southeast Asia หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 4 0 0
2016 บูรณาการความรู้ด้านศักย์การผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศและการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 โครงการศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงศักย์การผลิตของทรัพยากรประมง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาสมรรถนะของชุมชนด้านการจัดการประมงร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยกรชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2016 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0