โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 5 0 0
2009 แผนวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการพื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 โครงการศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรกุ้งมังกร และปู บริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการศึกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 8 0 0
2009 การศึกษาพื้นที่น้ำท่วมบ่อเพาะลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำประมงปูม้าพื้นบ้านเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและพลวัตรประชากรปู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 8 0 0
2009 การศึกษาบทบาทของข้างขึ้น-ข้างแรม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ของปูม้า (Portunus pelagicus Lin.) ที่จับด้วยลอบปู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 19 0 0
2009 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 19 0 0
2009 การขจัดความยากจนของการประมงพื้นบ้านไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2009 Cold preservation of Chironomid larvae (Chironomus fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional value and potential for Climbing Perch (Anabas testudineaus Bloch, 1792) larval nursing ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0