โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 6 0 0
2006 แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย
อื่นๆ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 0 0 0
2006 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0