โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 7 9 0 0
2013 การประเมินรูปแบบและคุณลักษณะของกองสนุ่นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2013 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
2013 โครงการประเมินผลผลิตทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 โครงการประเมินศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติของระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์สมรรถนะของชุมชนและองค์กรด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2013 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0