โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน

Publish Year International Journal 2
2019 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKuninao, T., inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Energy transfer in Bang-tabun Bay from the primary producers to primary consumers", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 25-32
2018 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThawonsode, N., inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi province", ScienceAsia, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 388-396
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exแสงเทียน อัจจิมางกูร, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอุไรรัตน์ เนตรหาญ, exจันทรา ศรีสมวงศ์, "บูรณาการความรู้นิเวศอุทกวิทยา ชีววิทยาประชากร และชุมชน เพื่อพัฒนาการเลี้ยงหอยแครงอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 6 - 8 ธันวาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exดร.ณิศรา ถาวรโสตร์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "สถานการณ์ธาตุอาหารและรูปแบบการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในบริเวณพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 6 - 8 ธันวาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย