โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 1 0 0
2010 เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำประมงปูม้าพื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการประมง และพลวัตรประชากร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 ประสิทธิภาพและการเลือกจับของลอบปูแบบพับได้ที่ใช้อวนรูปแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ขนาดแรกเริ่มวัยเจริญพันธุ์ของปูม้า (Portunus pelagicus Lin.) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 แผนวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการพื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2010 โครงการสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรกุ้งมังกร ปู สัตว์หน้าดิน หอย และปลา บริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 โครงการศึกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2010 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการลงทุนร่วมอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงบนฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบของการค้าสัตว์น้ำจากการที่สหภาพยุโรปจะเริ่มใช้มาตรการ IUU Fishing และประเทศมาเลเซียกำหนดให้ใช้ภาชนะบรรจุสินค้าสัตว์น้ำแบบใหม่ในพื้นที่ IMT-GT หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 เศรษฐสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0