โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2008

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2008 ธุรกิจปลาสลิด ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2008 การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะ ช้าง จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0