โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2015

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 5 0 0
2015 กลยุทธ์การบริหารจัดการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สมดุลนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านประโยชน์ทางการประมง: กรณีศึกษาชุมชนประมงจังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยา การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 โครงการวิเคราะห์การอภิบาลการประมงและบทบาทของกระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การวิเคราะห์พลวัตรประชากร นิเวศวิทยาการกินอาหาร และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรหมึกกล้วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์แนวทางจัดการประมงร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรหมึกอย่างเหมาะสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์การตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นที่ปากแม่น้ำต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การแพร่กระจายของปลาตามแนวยาวของลำน้ำ และ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชนิดของปลากับอันดับของลำน้ำ ของแม่น้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 5 0 0
2015 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 4) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 5 0 0
2015 การทบทวนกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างจังหวัดเกาะกง (ประเทศกัมพูชา) และจังหวัดตราด (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ภายใต้โครงการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโจง รวมถึงผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยา การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0