โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการประมง ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2017 ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์สถานภาพแหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตขั้นต้นของอ่างเก็บน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงตามเวลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Socio-economic and Quality of Life of Fishery Communities around Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 5 10 2 0
2017 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 2 0
2017 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒฯาแอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและการจัดการโรคกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการย่อย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ยุทธศาสตร์กุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับต้นน้ำและกลางน้ำเพื่อตอบรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและกรงกดดันจากสังคมโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการควบคุมพื้นที่ป่าชายเลนต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตกุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับต้นน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแพปลาต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับกลางน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 เทคนิควิธีการและกลยุทธการปรับตัวต่อบริบทของมาตรการระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2017 การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของมวลน้าในระบบนิเวศจาเพาะของพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศจำเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่เขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2017 การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและพลวัตประชากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์บทบาทร่วมของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนต่อการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนในภายใต้สภาวการณ์ NPOA-IUU หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การติดตามปริมาณฟอรมาลดีไฮด์ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจระหว่างการเก็บรักษาและแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0