เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้เนื้อหอมในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-62
2009 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exKazuo Ogata, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, exOsamu Tadauchi, exมาลัยพร ทาแก้ว, "Efficiency and behavior of insect visitors on pollination of Agar Wood (Aquilaria crassna Pierre ex Lec.) flowers: a comparison of natural and plantation stands.", FORTROP II, Bangkok, Thailand. , 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2, 26 - 28 มีนาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย