การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า