ศักยภาพและลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้กฤษณาในป่าธรรมชาติภาคตะวันออก

Publish Year International Journal 1
2010 exPongsatorn Puangsombat, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Diversity of Soil Fungi in Different Land Use Types in Tha Kum- Huai Raeng Forest Reserve, Trat Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1162-1175