Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D. (Agricultural ScienceสาขาApplied Chemistry), Tokyo University of Agriculture, JAPAN

Expertise Cloud

atrazineherbicideInsect plant pestinsecticidal activityinsecticidal herbintegrated pest managermentLam Phra Phloeng Watershedlignocellulosic materialmaizesoilsoil sedimentStemonastemona alkaloidsstemona burkillistemonaceaestream waterSugarcane Shootssurface waterSustainable Land UseThep-Ta-Rotoxicity/ atrazine/ herbicide/ duckweedtransportWang Nam Kheo DistrictWaste paper sludgewastewater treatmentwatershedกากตะกอนเยื่อกระดาษการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการใช้ที่ดินการใช้ไนโตรเจนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชื้อเพลิงชีวภาพฐานข้อมูลดูดซับตกค้างตะกอนดินตัวกระตุ้นถ่านกัมมันต์ทานตะวันเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสะอาดโทโคฟีรอลธูปฤาษีน้ำท่าน้ำเสียไนโตรเจนบีทีแบคทีเรียรอบรากส่งเสริมการเจริญพืชแบบจำลองเชิงพื้นที่ไบโอดีเซลประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์อ้อยป่าชายเลนเปลือกเมล็ดทานตะวันเปลือกหอยมุกน้ำจืดผลผลิตชีวมวลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ผักพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพันธุ์อ้อยพื้นที่กึ่งแห้งแล้งแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟอสฟอรัสแมลงศัตรูผักไม้โกงกางระบบการตัดโรงฆ่าสัตว์ลุ่มน้ำลุ่มน้ำลำพระเพลิงลุ่มน้ำห้วยกะโปะวิตามินอีสเตโมนาอัลคาลอยด์สบู่ดำสมบัติดินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สมุทรสงครามสารกลุ่ม BTEXสารดูดซับสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสารสกัดค้างคาวดำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดพืชสารสกัดหนอนตายหยากหญ้าเนเปียร์หนอนตายหยากหนอนใยผักหอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยพลังงานอ้อยพันธุ์ดีอะทราซีนอัมพวาอัอยอาหารสัตว์อาหารปลอดภัยอำเภอวังน้ำเขียวแอลฟา-โทโคฟีรอล

Interest

สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช, เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile

 • มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (132)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Potential of stemona sp. for Plutella xylostella controlPhattharaphan N., Pitiyont B., Visetson S.2010Journal of Biopesticides
3(1 SPEC.ISSUE),pp. 278-281
8
2Conversion of sugarcane shoots to reducing sugarsPhonoy S., Pitiyont B., kitpreechavanich V.2010World Academy of Science, Engineering and Technology
65,pp. 367-369
0