Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของจารุพร

  Journal

  บทความของจารุพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  บทความแต่ละ Quartile ของจารุพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  บทความแต่ละ TCI Group ของจารุพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  Publish Year International Journal 5
  2023 exCheirsilp, B., exSatansat, J., exWanthong, K., exChaiyasain, R., inดร.จารุพร รักใหม่, exSuwannarach, N., exKumla, J., exPathom-aree, W., exWang, G., exSrinuanpan, S., "Bioprocess Improvement for fermentation of pigmented Thai glutinous rice-based functional beverage (Sato) with superior antioxidant properties", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
  2022 exDr. Antonio Cid-Samamed, inดร.จารุพร รักใหม่, exProf. Dr. Juan Carlos Mejuto, exProf. Dr. Jesus Simal-Gandara, exDr. Gonzalo Astray, "Cyclodextrins inclusion complex: Preparation methods, analytical techniques and food industry applications", Food Chemistry, ปีที่ 384, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 132467-1-14
  2022 exRajeev K. Singla, exXiaoyan Wang, exRohit Gundamaraju, exShikha Joon, exChristos Tsagkaris, exSahar Behzad, exJohra Khan, exRupesh Gautam, ex Rajat Goyal, inดร.จารุพร รักใหม่, exAnkit Kumar Dubey, ex Jesus Simal-Gandara, exBairong Shen, "Natural products derived from medicinal plants and microbes might act as a game-changer in breast cancer: a comprehensive review of preclinical and clinical studies", Critical Reviews in Food Science and Nutrition, ปีที่ 63, ฉบับที่ 33, ธันวาคม 2022, หน้า 11880-11924
  2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inนางสาวอุดมลักษณ์ พันชนะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 34-39
  2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.อุษา ย้อนโคกสูง, "Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impactof dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensoryproperties, and glycemic index", Food Hydrocolloids for Health, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 100034-1-7

  Conference

  การนำเสนอบทความของจารุพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  Publish Year International Conference 6
  2023 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Cricket as an economic animal: A sustainable alternative protein source with the potential to be prebiotic", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนางสาวชนกร หยกสหชาติ, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Encapsulation of Black Pepper Essential Oil in Maltodextrin-Arabic Gum Mixed Shell and Antimicrobial Activity Evaluation", The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022 (FAB2022), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/Poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย
  2021 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, "Development of water soluble film packaging from cellulose fiber in sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Selection of edible bird’s nest type and effects of amplitude and time of sonication on N-acetylneuraminic acid (NANA) content through ultrasonic assisted extraction", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exอุษา ย้อนโคกสูง, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งผสมสำเร็จรูปที่ปราศจากกลูเต็นและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสำหรับทำเค้กนึ่ง:ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากข้าวหอมมะลิและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไร", ASEAN Bioenergy and bioeconomy conference 2020, 23 - 26 กันยายน 2020, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 1
  2023 inนางปรียานุช สีโชละ, inดร.จารุพร รักใหม่, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเคลือบผิวจากเปลือกทุเรียน", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท พีเอ็น สแควร์ เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2023
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610128]