Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของกานต์สุดา

  Journal

  บทความของกานต์สุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year International Journal 3
  2020 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, exรศ.ดร. เอกราช เกตวัลห์, "Parboiled Germinated Brown Rice Decreases Inflammatory Cytokines Levels in Various Regions of Brain in Rats Induced by Carbon Tetrachloride", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 102-116
  2019 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exประไพศรี ศิริจักรวาล, exภฤศ หาญอุตสาหะ, "Impact of Self-Learning Nutrition Education on Improving Awareness and Knowledge of Age-Related Macular Degeneration, and the Role of Lutein/Zeaxanthin in Eye Health", Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2019, หน้า 1-17
  2016 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, "Anti-fibrotic and anti-inflammatory effects of parboiled germinated brown rice (Oryza sativa ‘KDML 105’) in rats with induced liver fibrosis", Journal of Functional Foods, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 363-372
  Publish Year National Journal 4
  2020 exนางสาวรังสิตา จันทร์หอม, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, "ผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาแอมิเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดหอมในหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1241-1252
  2019 exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก, "ผลของโปสเตอร์โภชนศึกษาเรื่องอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพื่อสุขภาพสายตาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ", วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 119-131
  2019 exภคพร ปางพุฒิพงษ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรูญศรี ชูศักดิ์, exสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลจากการปรุงประกอบอาหารและการย่อยอาหารในหลอดทดลองต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชจากป่าชุมชน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 263-273
  2019 exนางสาวธนิสร รัตนยัง, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก, "พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการเกินและอ้วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครปฐม", วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 132-143

  Conference

  การนำเสนอบทความของกานต์สุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year International Conference 2
  2018 exดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก, exนางสาววราศรี แสงกระจ่าง, exรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional composition and glycemic potential from Southern rice cultivars: Chiang Phatthalung", The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018) "Creative Food for Future and Sustainability", 14 - 16 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exอุมารี เดือนฉาย, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, exอ.ฌานิกา จันทสระ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร, exอ.ดร.เสาวภา เขียนงาม, "Comparison of amylose and starch contents between Awn seed and Awnless seed of upland rice (Oryza sativa L. var. Pae Taw Gaw Bi)at Prachuap Khiri Khan Province", Proceeding the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) Green Convergence on Chemical Frontiers, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2018 exธนิสร รัตนยัง, exประไพศรี ศิริจักรวาล, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาร ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 24 พฤศจิกายน 2018 - 25 มกราคม 2019, สกลนคร ประเทศไทย
  2018 exข่ายทอง ชุณหสุวรรณ, exประไพศรี ศิริจักรวาล, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรี ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 24 พฤศจิกายน 2018 - 25 มกราคม 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2017 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุรีภรณ์ นวนมุสิก, exผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, "Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exพิชญาณิน ตั้งวิเศษทรัพย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณเชียงใหม่, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, exรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exดร.ศิวพร แพงคำ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของน้า มันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exเสาวภา สิทธิโชคธรรม, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exรศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ฌานิกา จันทสระ, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทสไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600008]