Journal

การพัฒนาสูตรขนมทองม้วนโปรตีนต ่าจากแป้งสตาร์ชถั่วเขียวส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(ก่อนล้างไต)ระยะที่ 3-
วารสารโภชนาการ (ISSN: 26300060)
58
2
16-25
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-