Journal

Article
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อปริมาณเบตากลูแคนและคุณลักษณะทางกายภาพของเห็ดแครงอบแห้ง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
Volume
48
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
342-349
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-