Conference

Article
Comparison of amylose and starch contents between Awn seed and Awnless seed of upland rice (Oryza sativa L. var. Pae Taw Gaw Bi)at Prachuap Khiri Khan Province
Conference
Proceeding the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) Green Convergence on Chemical Frontiers
Class
นานาชาติ
Date
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง