การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2019

120

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

109

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

100

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

4

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 30
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร แหล่งทุน :สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 พ.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเม็ดมวลรวมเบาจากขี้เถ้าเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสำหรับคอนกรีต แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 23 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004553 ชื่อวิชา Insect Taxonomy,25 พ.ย. 2019 - 25 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงสมบัติเชิงผลึกซิงก์ออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสมรรถนะสูงสำหรับสลายยากำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,9 ก.ย. 2019 - 8 ก.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403597 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420478 ชื่อวิชา Nanophysics & Nanotechnology,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763341 ชื่อวิชา Management & Operations in Tourism Business,7 ต.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763436 ชื่อวิชา Rural Toursim Management,1 ม.ค. 2019 - 30 มี.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763427 ชื่อวิชา Crisis Management in Tourism Industry,1 ม.ค. 2019 - 30 มี.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,1 ก.พ. 2019 - 2 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,22 ก.ค. 2019 - 2 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological photography,16 ธ.ค. 2019 - 28 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763431 ชื่อวิชา Sustainable Tourism Management,10 มิ.ย. 2019 - 10 ม.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สสว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,28 พ.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงผิวซิลิกาฟูมเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้จัดทำหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู็ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า จำนวน 35 ชิ้น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนัสนุนเพิ่มเติมอีก 35 ชิ้น,1 พ.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการระดับนานาชาติ International Biodiversity 2019 การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ,23 พ.ค. 2019 - 25 พ.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ส.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น ,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2562 การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ไปอธิบาย และตอบคำถามให่แก่ผู้สนใจชมนิทรรศการด้านบริการวิชาการ เรื่อง การปลูกบุกไข่โดยมีกล้วยเป็นพืชแซม,1 ธ.ค. 2019 - 10 ธ.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. ฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 3. ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 4. บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ,16 ก.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>