การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,21 ม.ค. 2011 - 28 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,11 ก.พ. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554572 ชื่อวิชา Genomes & Functions,9 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Implementing WebQuest to Teach Culture to Thai Students แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมโครงงาน,10 ก.ค. 2011 - 5 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมโครงงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร,28 ก.ค. 2011 - 28 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,27 ม.ค. 2011 - 10 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,1 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Implementing WebQuest to Teach Culture to Students แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,1 ธ.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แหล่งทุน :สพท สุพรรณบุรี,1 พ.ย. 2011 - 1 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2011 - 30 มี.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท และรับ CD สรุปผลงานวิจัย นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สรุปเผยแพร่ และเปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :นำโปสเตอร์มาติดในนิทรรศการเพื่อประกอบการอธิบายในนิทรรศการ เปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ทั้งนี้เกษตรกรหลายท่าน และบุคคลทั้วไปที่สนใจ ไม่รู้จักกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ จึงแนะนำให้รู้จักพร้อมชี้ภาพในโปสเตอร์ให้ดู,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท และรับ CD สรุปผลงานวิจัย นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :จัดทำเป็นโปสเตอร์ เพื่อติดแสดงเป็นนิทรรศการให้คนเข้าเยี่ยมชม และเห็นเป็นตัวอย่างการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สรุปเผยแพร่ และเปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมการศึกษา สุพรรณบุรีเขต 2 การใช้ประโยชน์ :การแลกเปลี่ยนความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆของครูในสุพรรณบุรี ครูแกนนำปฏิรูปได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอน, 21 century skills,การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,15 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>