Conference

Article
อิทธิพลของการจัดการฟางในการปลูกข้าวต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน: กรณีศึกษาดินชุดกำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก
Class
ชาติ
Date
20 สิงหาคม 2010
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-