การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2017

108

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

103

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

122

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420478 ชื่อวิชา Nanophysics & Nanotechnology,31 ก.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,2 ม.ค. 2017 - 28 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,23 ม.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติคสำหรับการประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติคในอาหารเสริมประเภทข้าว แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,25 ม.ค. 2017 - 24 ม.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419481 ชื่อวิชา Environmental Microbiology,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419481 ชื่อวิชา Environmental Microbiology,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,31 ก.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2017 - 28 ก.พ. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2021
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ชื่อวิชา สวพ.มก.,1 ก.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2019
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,6 ก.ย. 2017 - 6 ก.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 8 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 พ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 พ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด