Conference

Article
วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ
Class
ชาติ
Date
19 ตุลาคม 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017