การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2009

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

56

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

82

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 33
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,16 ก.พ. 2009 - 16 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,16 ก.พ. 2009 - 16 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,16 ก.ค. 2009 - 3 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,14 ธ.ค. 2009 - 19 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :English for Future Chemists,11 ก.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416453 ชื่อวิชา Introduction to Molecular Genetics,20 ส.ค. 2009 - 27 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738496 ชื่อวิชา Selected Topics in Biological science,18 มิ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738496 ชื่อวิชา Selected Topics in Biological science,18 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,16 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจาดพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ ( แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738496 ชื่อวิชา Selected Topics in Biological science,18 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสัตว์หน้าดิน,23 ส.ค. 2009 - 23 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พัฒนาการเรียนรู้การเก็บข้อมูลภาคสนามและการจัดจำแนกความหลากหลายของชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินในแหล่งน้ำจืด,6 ส.ค. 2009 - 7 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738496 ชื่อวิชา Selected Topics in Biological science,18 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403424 ชื่อวิชา Chemistry of Natural Products,10 ส.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403425 ชื่อวิชา Applied Organic Chemistry,20 ก.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02740511 ชื่อวิชา Bioproducts and Bioinformation,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403424 ชื่อวิชา Chemistry of Natural Products,11 ส.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรู แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพป สุพรรณบุรี สพป ตราด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,25 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419488 ชื่อวิชา Microbial Ecology,7 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416456 ชื่อวิชา Genetic Engineering I,1 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419488 ชื่อวิชา Microbial Ecology,7 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,8 ธ.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424482 ชื่อวิชา Pollution Biology,6 เม.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>