การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2010

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

68

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

8

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 33
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,19 ก.พ. 2010 - 19 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009521 ชื่อวิชา Advanced Soil Fertility,4 ม.ค. 2010 - 18 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,6 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,7 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการศึกษาชีววิทยาของไรขาว และ การทดสอบสารสกัดจากพืชในการควบคุมไรขาว ครั้งที่ 1,15 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 9 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355113 ชื่อวิชา Foundation English III,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,3 พ.ย. 2010 - 9 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,3 พ.ย. 2010 - 23 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,3 พ.ย. 2010 - 9 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02729496 ชื่อวิชา Selected Topics in Computer Science,7 มิ.ย. 2010 - 11 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,3 พ.ย. 2010 - 23 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,3 พ.ย. 2010 - 23 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,7 มิ.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ธุรกิจการบิน,18 มิ.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355113 ชื่อวิชา Foundation English III,1 ต.ค. 2010 - 1 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยา่ลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01404484 ชื่อวิชา Environmental Toxicology,11 ม.ค. 2010 - 16 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738461 ชื่อวิชา Gene Transfer Technology in Plant,19 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416454 ชื่อวิชา Introduction to Bioinformatics,13 ม.ค. 2010 - 20 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416454 ชื่อวิชา Introduction to Bioinformatics,10 ก.พ. 2010 - 24 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355112 ชื่อวิชา Foundation English II,7 มิ.ย. 2010 - 1 มี.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Airline Business,18 มิ.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355113 ชื่อวิชา Foundation English III,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,6 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Caddisflies and their application as biological indicators of water quality: A case study in Mae Klo แหล่งทุน :IFS,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุม The 3rd Annual Meeting Agenda : The Thailand Research Fund (TRF) Senior Research Scholar,31 ก.ค. 2010 - 31 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403456 ชื่อวิชา Chemical Pollutants,20 ธ.ค. 2010 - 15 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จัดฝึกอบรมให้ค่ายครูร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม,10 พ.ค. 2010 - 12 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสตรีภูเก็ต ,โรงเรียนที่จังหวัดตาก,กศน.สิงห์บุรี,มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสอนแบบโครงงาน,5 พ.ค. 2010 - 28 ก.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม และนายวิชัย ไชยสุริยะศักดิ์ การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้นำสกัดชีวภาพสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นองค์ความรุ้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการเพิ่มผลผลิต และลดการใช้สารเคมี,3 ส.ค. 2010 - 3 ส.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เลขที่ 52 หมู่ 6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านและองค์ความรุ้ท้องถิ่นให้กับเกษตรกรและนำไปใช้ในการเกษตรและเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี,1 ส.ค. 2010 - 1 ส.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสตรีภูเก็ต การใช้ประโยชน์ :http://englishprogramblog.blogspot.com/2011_01_01_archive.html http://www.gotoknow.org/blog/yahoo/454521 http://portal.in.th/kha-ku/pages/4815/ ,5 พ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>