การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2015

108

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

122

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

111

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 26
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนานวัตกรรมการแยกเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีใหม่,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A Dynamic Study of Physical and Biological Parameters Related in Water-Retting Process of Kenaf แหล่งทุน :อยู่ระหว่างการขอทุน,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จัดโครงการค่ายเยาวชนนักสำรวจรักษ์แมงมุม (Youth spider Camp 2015),19 มิ.ย. 2015 - 21 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417322 ชื่อวิชา Introductory Linear Algebra,26 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนานวัตกรรมการแยกเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีใหม่,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัญวิทยา : เร้น ลับ ลวง และมายาคติ,30 เม.ย. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัญวิทยา : เร้น ลับ ลวง และมายาคติ,30 เม.ย. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419214 ชื่อวิชา Laboratory in Fundamental Microbiology,9 ก.ย. 2015 - 9 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์ การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และการศึกษาเคมีเชิงทฤษฎีของอนุพันธ์คูมาริน แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,17 ส.ค. 2015 - 4 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,12 พ.ย. 2015 - 24 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416458 ชื่อวิชา Laboratory in Genetic Engineering,21 มี.ค. 2015 - 28 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02735512 ชื่อวิชา Advanced Techniques in Recombinant DNA,13 ก.พ. 2015 - 27 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420472 ชื่อวิชา Material Science II,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัญวิทยา : เร้น ลับ ลวง และมายาคติ,30 เม.ย. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420498 ชื่อวิชา Special Problems,13 ม.ค. 2015 - 29 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.(กำแพงแสน) โครงการ วมว. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วัสดุศาสตร์เบื้องต้น,9 มิ.ย. 2015 - 11 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,12 พ.ย. 2015 - 24 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420472 ชื่อวิชา Material Science II,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงภายใต้มัชฌิมเรขาคณิต แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปีงบประมาณ 2559 ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,17 ส.ค. 2015 - 4 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นและการประยุกต์กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและประเมินคุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมผงสาหร่ายสไปรูลิน่าและผงหัวหอมใหญ่ แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ส.ค. 2015 - 28 พ.ค. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>