การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2014

78

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

108

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

97

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

22

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Mendel University in Brno, the Czech Republic ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Spiders and Their Roles in Forests and Agroecosystem,6 พ.ค. 2014 - 6 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,25 ส.ค. 2014 - 24 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บริการวิชาการจัดปฏิบัติการเคมี,27 ม.ค. 2014 - 27 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บริการวิชาการจัดปฏิบัติการเคมี,27 ม.ค. 2014 - 27 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 ส.ค. 2014 - 21 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้นสองมิติสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล แหล่งทุน :เงินรายได้ของหน่วยงาน - โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,17 มิ.ย. 2014 - 26 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :"-" ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"-",11 ก.พ. 2014 - 11 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736546 ชื่อวิชา Fiber Plants & Advanced Applications,10 พ.ย. 2014 - 27 ก.พ. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 ส.ค. 2014 - 21 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,5 ส.ค. 2014 - 18 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,3 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่น แหล่งทุน :สวพ.มก.,3 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่น แหล่งทุน :สวพ.มก.,3 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,4 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่น แหล่งทุน :สวพ.มก.,4 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ค. 2014 - 1 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่น แหล่งทุน :สวพ.มก.,4 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ คณะวนศาสตร์ มก. การใช้ประโยชน์ :ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557,20 ธ.ค. 2014 - 21 ธ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงผลงานของนิสิตให้นักเรียน นิสิต และประชาชนที่มาร่วมได้ศึกษาหาความรู้,3 ธ.ค. 2014 - 10 ธ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย 2. บทความทางวิชาการ,1 ก.ค. 2014 - 20 ก.ย. 2020