การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

88

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

5

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทรัพยากรพืชและนิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อและอุทยานแห่งชา แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,15 พ.ค. 2020 - 14 พ.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555552 ชื่อวิชา Biodetection Technology,21 ส.ค. 2020 - 21 ส.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี,21 ส.ค. 2020 - 21 ส.ค. 2020

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ การใช้ประโยชน์ :โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร จำนวน 500 ชิ้น,3 เม.ย. 2020 - 31 ต.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร การใช้ประโยชน์ :ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ขอความอนุเคราะห์หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สารพิษ ในขณะที่มีการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ บรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล จำนวน 1,000 ชิ้น,19 มิ.ย. 2020 - 19 มิ.ย. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>