Journal

Article
การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร- บางปลา ปี 2561
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
8
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
60-75
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-