การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2012

74

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

84

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

96

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

5

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 32
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์บุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355332 ชื่อวิชา Critical Reading & Writing in English,1 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สายวิชาวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Manuscript Preparation for International Conference,6 ก.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Writing Performance of Thai EFL Learners: Learners’ Linguistic Ability แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 มี.ค. 2012 - 1 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403456 ชื่อวิชา Chemical Pollutants,13 ก.พ. 2012 - 14 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,19 ส.ค. 2012 - 20 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย บ้านห้วยหวาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,21 ธ.ค. 2012 - 22 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และเยาวชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ classstartและการสอนภาษาอังกฤษ,11 พ.ย. 2012 - 11 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03754112 ชื่อวิชา Fundamental English II,18 ก.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2555) แหล่งทุน :สสส,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741514 ชื่อวิชา Toxicology of Ecosystem,13 ก.พ. 2012 - 15 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355251 ชื่อวิชา Communicative Businese English,5 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,4 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055523 ชื่อวิชา Industrial Technology of Natural Fibers,30 พ.ย. 2012 - 21 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเส้นใยจากเปลือกต้นที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ แหล่งทุน :ทุนวิจัยอุดหนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401455 ชื่อวิชา Physiological Response to Plant Hormones,24 ก.พ. 2012 - 24 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741514 ชื่อวิชา Toxicology of Ecosystem,27 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,3 เม.ย. 2012 - 10 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,1 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการสัมภาษณ์งานและ แนวทางการประกอบอาชีพ,11 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,6 ก.พ. 2012 - 13 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,5 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,5 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 พ.ย. 2012 - 29 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลรายงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่การสอนภาษาอังกฤษ การใช้ classstart และ การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับครู ,11 พ.ย. 2012 - 11 พ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 การใช้ประโยชน์ :นำคู่มือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน,18 ส.ค. 2012 - 19 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555 การใช้ประโยชน์ :โครงการนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน 2555 เรื่อง แมงมุมที่รัก ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม โซนถ้ำใต้น้ำตกในโดมผีเสื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โดย ทีมงาน โครงการค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ spiderplanet ได้นำโปสเตอร์จัดแสดง เพื่อให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของแมงมุมในโดม และ สำรวจความต้องการจัดค่ายฯ ในครั้งต่อไป,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>