การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2013

81

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

85

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

104

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมครูภาษาอังกฤษ,25 มี.ค. 2013 - 27 มี.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมภาษาอังกฤษผู้บริการ,5 เม.ย. 2013 - 7 เม.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก (free camp),16 มี.ค. 2013 - 17 มี.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424311 ชื่อวิชา Industrial Biology,18 มิ.ย. 2013 - 25 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 พ.ย. 2013 - 28 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน: ทฤษฎีและการประยุกต์ แหล่งทุน :เงินรายได้ของหน่วยงาน - สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 พ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,3 มิ.ย. 2013 - 24 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพเส้นใยกัญชงไทยที่ปลูกบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419641 ชื่อวิชา Advanced Microbial Systematics,20 ส.ค. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419488 ชื่อวิชา Microbial Ecology,28 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419482 ชื่อวิชา Pollution Microbiology,1 ก.ค. 2013 - 8 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416458 ชื่อวิชา Laboratory in Genetic Engineering,5 ม.ค. 2013 - 26 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,21 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน: ทฤษฎีและการประยุกต์ แหล่งทุน :เงินรายได้ของหน่วยงาน - สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 พ.ย. 2013 - 1 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชีย แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิจัยขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้,1 ก.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>