การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2007

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarosonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2007 - 19 ส.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก พืชวงศ์หมาก เฟิร์น พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตน แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008