การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2008

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ต.ค. 2008 - 10 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 13 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 750498 ชื่อวิชา Special Problems,2 มิ.ย. 2008 - 10 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2550) แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 738499 ชื่อวิชา Practicum in Biological Science,10 พ.ค. 2008 - 6 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 13 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 741596 ชื่อวิชา Selected Topics in Envi. Science & Technology,1 ธ.ค. 2008 - 1 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ก.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุกในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่สุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,25 ก.ค. 2008 - 23 มิ.ย. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความตกลงเชิงสถิติ: ทฤษฎีและการประยุกต์ แหล่งทุน :ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ค่ายภาษาอังกฤษ,7 ต.ค. 2008 - 16 พ.ย. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>