Journal

Article
Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae inDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand
Journal
Journal of Agricultural Science and Technology B (ISSN: 21616264)
Volume
9
Issue
1
Year
มกราคม - พฤษภาคม 2019
Page
49-59
Class
นานาชาติ
DOI
10.17265/2161-6264/2019.01.005
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,16 มึ.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การนำไปวางแผนการบริหารจัดการวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์,26 พ.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,1 ก.พ. 2019 - 2 พ.ย. 2019
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น ,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019